برپائی نمایشگاه میراث فرهنگی و دفاع مقدس در اصفهان