افزایش ۱۰۰۰ تخت به ظرفیت واحدهای اقامتی اصفهان تا پایان سال