نیروهای عراقی در یک کیلومتری مرکز «الشرقاط»/ چندین روستا آزاد شد