وزیر دفاع ترکیه احتمال حضور نیروی زمینی در سوریه را رد کرد