اعتراضات علیه رفتار ظالمانه پلیس در «شارلوت» آمریکا به خشونت کشیده شد