تساوی فولادی ها در تبریز؛/ گزارش زنده؛ گسترش ۰ – فولاد خوزستان ۰