آلمان برای میانجیگری در مناقشه «قره‌ باغ» اعلام آمادگی کرد