پلیس آلمان یک نوجوان پناهجو را در ارتباط با داعش دستگیر کرد

پلیس آلمان امروز نوجوانی را در نزدیکی شهر کلن، به اتهام ارتباط با فردی مرتبط با داعش، دستگیر کرد.