محققان می گویند دستبندهای پایشگر سلامتی سبب تسهیل روند کاهش وزن نمی شوند