چگونه حجم تصاویر ارسالی در اپلیکیشن iMessages را کاهش بدهیم؟