برخورداری از تمام ظرفیت‌های دریایی، نیاز و ضرورت توسعه کشور است