فوجی فیلم با همکاری یک طراح مشهور مد از دوربین تازه خود پرده برداشت