موانعی که پیش پای «مناسب‌سازی پیاده‌روها» قرار دارند