سرد و بی روح در بنیان دیزل؛/ گسترش ۰ – فولاد ۰؛ این گسترش نمی‌برد!