نماینده ایران در آژانس: متأسفانه برجام همکاری‌های اقتصادی را افزایش نداد