از "خرمشهر" تجلی "ما ایستاده‌ایم" تا وضعیت ایران در زمان تجاوز رژیم بعث