سعداوی: گسترش برای آسیا برنامه دارد!

سعداوی می گوید اجازه هنرنمایی به گسترشی ها در بازی را نداده اند.