حمله دوباره ایجنت توره به گواردیولا

بعد از درگیری شدید لفظی دیمیتری سلوک، مدیربرنامه های یحیی توره و پپ گواردیولا، امروز نیز ایجنت توره حملات لفظی خود را ادامه داد.