اعتراض مردم به نتایج اولیه انتخابات پارلمانی اردن

در حالی که هنوز شمارش آرای انتخابات پارلمانی اردن به پایان نرسیده، برخی نتایج اولیه خشم شهروندان این کشور را برانگیخت.