فیزیکدانان چگونه سرعت ذرات را به ۹۹.۹۹٪ سرعت نور می رسانند؟

در دنیا شتاب‌دهنده‌های متنوعی وجود دارد که معدودی از انها قادر هستند تا سرعت ذرات را به سرعتی نزدیک به سرعت نور برسانند.