نحسی ۱۳ گریبانگیر سپاهان/ پایکوبی سرخ‌ها در آخرین الکلاسیکوی فولادشهر