وصیت من درباره عشق و حیات و وظیفه است

زیباتر از عشق چیزی ندیده‌ام و بالاتر از عشق چیزی نخواسته‌ام. عشق است که روح مرا به تموج وا می دارد.