ایوانکوویچ: هر ۲ تیم حداکثر توان خود را در زمین گذاشتند