بازی با سپاهان در سطح دیدارهای اروپایی بود/ در سه بازی گذشته عالی بودیم