ویسی: در نیمه دوم وا رفتیم/ پرسپولیس از اشتباهات ما استفاده کرد