پیام رسان Allo بصورت همزمان فقط در یک گجت قابل استفاده است