اراده ایران و اسلوونی توسعه روابط دوستانه است

رییس جمهور کشورمان گفت: باید از ارتباط بخش های خصوصی ایران و اسلوونی حمایت کرد.