توسعه روابط اقتصادی نیازمند فعال شدن مناسبات بانکی دو کشور است