کارشناس داوری پرسپولیس – سپاهان

داوود رفعتی می گوید حیدری داور دیدار بازی پرسپولیس – سپاهان یک روز عالی داشته است.