خشم مردم از نتایج اولیه انتخابات پارلمان اردن

در حالی که هنوز شمارش آرای انتخابات پارلمانی اردن به پایان نرسیده، برخی نتایج اولیه خشم شهروندان این کشور را برانگیخت.