چورکین: جان کری در شورای امنیت اظهارات مسکو را تحریف کرد