محمدی: هواداران حق ناراحت باشند

مهاجم سپاهانی ها پس از پایان بازی تیمشان در برابر پرسپولیس به هواداران تیم شان بابت ناراحتی شدید آنها حق می دهد.