تخلیه ۶۰ مرکز آموزشی در کانادا به دنبال تهدید امنیتی

برخی مراکز آموزشی شرق کانادا به دنبال بروز تهدیدهای بالقوه امنیتی و احتمال بمب‌گذاری تخلیه شدند.