حرکات موزون پرسپولیسی ها پس از گل (عکس)

سرخ پوشان پس از به ثمر رساندن گل دوم و پیش از افتادن از حریف به اجرای حرکات موزون پرداختند.