سپاهان در اصفهان به هیچ تیمی باج نمیدهد/ اصلاً به کلین شیت فکر نمی کنم