سپاهان در اصفهان به هیچ تیمی باج نمی دهد/ اصلاً به کلین شیت فکر نمی کنم