سپاهان فوتبال را بلد است/ با کارهای تاکتیکی پیروز شدیم