روزیاتو: زندگی دوباره کیوسک های تلفن دورانداخته شده

در روزهایی نه چندان دور اگر در میان کوچه و خیابان نیازمند آن می شدید که با کسی ارتباط تلفنی برقرار کنید تنها گزینه ی موجود کیوسک های تلفن عمومی بودند. اما با ظهور موبایل ها و البته فراگیر شدن تلفن های هوشمند این کیوسک ها رفته رفته کاربرد خود را از دست دادند و […]