اجازه نمی دهیم سوریه به سرنوشت لیبی دچار شود

نماینده سوریه در سازمان ملل گفت: هرگز اجازه داده نخواهد شد که سوریه به لیبی یا عراقی دیگر تبدیل شود.