توتی: هیچ وقت از فوتبال جدا نخواهم شد

فرانچسکو توتی، اسطوره باشگاه رم اذعان داشت که بعد از پایان دوران بازیگری نیز قصد جدایی از فوتبال را ندارد.