۲۵ رزمایش در سال جاری برگزار می کنیم/ رزمایش ولایت ۹۵ پایان سال برگزار می شود