برداشتن موانع در همکاری‌های بانکی بخشی از تعهدات طرفین در برجام است