۴۵درصد منابع بانکی قفل است/ سود بانکی منطقی و معقول است