فردریک لیونبرگ:/ ونگر هرگز گله‌ ای از اوضاع مالی نمی‌کرد