بانی کی مون خواستار کمک ایران برای حل بحران سوریه و یمن شد