دولت آمریکا مجوز فروش ۱۷ هواپیمای ایرباس به ایران را صادر کرد