کوه خواری بیخ گوش پایتخت هم ادامه دارد؛ این هم سندش!

پس از آنکه رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان، زمین خواری و کوه خواری را از جمله مسائل رنج آور و اسفناک خواندند و خواستار جرم انگاری این اقدامات و تعقیب قضایی رقم زنندگان این وضعیت شدند، به نظر می‌رسید که در زمانی کوتاه بساط دست درازی ها به طبیعت برچیده شود اما گاه اخباری […]