کوه خواری بیخ گوش پایتخت هم ادامه دارد؛ این هم سندش!