از وعده ایرباس جز «نمایش گشایش» چیزی گیر مردم نمی آید

کارشناس مسائل سیاسی نوشت: مجوز گرفتن ایرباس از آمریکا یعنی ملت خیالشان جمع باشد تا شب انتخابات جز “نمایش گشایش” چیزی گیرشان نخواهد آمد.