از وعده ایرباس جز «نمایش گشایش» چیزی گیر مردم نمی آید